Cech Rzemiosł Różnych

Serdecznie witamy w serwisie internetowym
Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Myszkowie

Na stronach serwisu udostępniamy pełną informację o naszym Cechu, jego historii, władzach i bieżących wydarzeniach. Ponadto mogą Państwo tutaj znaleźć wykaz firm zrzeszonych w naszym Cechu z uwzględnieniem możliwości prowadzenia przez nie nauki zawodu pracowników młodocianych.

 

Na stronach serwisu udostępniamy pełną informację o naszym Cechu, jego historii, władzach i bieżących wydarzeniach. Ponadto mogą Państwo tutaj znaleźć wykaz firm zrzeszonych w naszym Cechu z uwzględnieniem możliwości prowadzenia przez nie nauki zawodu pracowników młodocianych.

Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989r. Cech prowadzi działalność na terenie województwa śląskiego w zakresie rzemiosł różnych małej i dużej przedsiębiorczości. Symbolem jedności rzemieślników cechowych jest sztandar cechowy. Symbolem władzy cechowej są insygnia i togi. Rocznica Insurekcji Warszawskiej 17 kwietnia 1794 jest Dniem Rzemiosła. Cech jest członkiem Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Zadania Cechu

 1. Zadaniem Cechu jest utrwalenie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.
 2. Do zadań Cechu należy w szczególności:
 • utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej
 • prowadzenie wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu
 • współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi, zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia świadomości społeczno-politycznej członków
  reprezentowania interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych
  udzielanie pomocy prawnej
 • przedstawianie właściwym terenowym organom administracji państwowej wniosków dotyczących rzemiosła oraz środków niezbędnych dla wykonania tych zadań
 • badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych
 • udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji
 • udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych
 • rozpatrywanie skarg na działalność członków
 • popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi,
 • organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej,
 • organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów
 • współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza w zakresie
 • udostępnienia członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń , projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków
 • organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników
 • propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego
 • współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolnych przez członków
 • organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych
 • organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu i zakładów, a także członków ich rodzin
 • delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło
 • dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków Cechu i
 • wydawanie w tym przedmiocie opinii
  prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków Cechu w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej
  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych

Organy cechu

Organami cechu są:

 • Walne Zgromadzenie Członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 • Sąd Cechowy
Skip to content