Historia

Początki Cechów w Polsce datuje się na XIII wiek. Historia rzemieślników z okolic Myszkowa tak daleko jednak nie sięga. Zanim zorganizowali się oni we własne struktury i zanim powstała ich siedziba, byli przeważnie zrzeszeni w cechu zawierciańskim.

Cech myszowski powstał 1 kwietnia 1965 r. Fakt ten został odnotowany w naszej kronice. Naszymi jednostkami nadrzędnymi w tym czasie były Związek Izb Rzemieślniczych w Warszawie z prezesem p. Julianem Sadłowskim oraz Izba Rzemieślnicza w Katowicach z jej dyrektorem p. Mieczysławem Barszczewskim na czele. Władze naszego terenu reprezentowali wówczas Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Stanisław Rosikoń oraz Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Władysław Machura.

10.03.1965 roku decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach został powołany z dniem 1 kwietnia 1965 roku skład Tymczasowego Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Myszkowie w osobach:

 • Cieplak Zenon – mistrz cukierniczy
 • Findziński Zdzisław – mistrz ślusarski
 • Froncisz Stanisław – mistrz ślusarski
 • Mola Franciszek – mistrz ślusarski
 • Skóra Franciszek – mistrz szewski
 • Starostecka Maria – mistrz fryzjerski
 • Stryczek Franciszek – mistrz krawiecki

Pierwsze W.Z. delegatów Cechu odbyło się 12 grudnia 1965 r. i drogą tajnego głosowania wybrało pierwszego Starszego Cechu Pana Cieplaka Zenona oraz skład pierwszego Zarządu naszej organizacji. W skład tego Zarządu weszli: Finciziński Zdzisław, Froncisz Stanisław, Mizerski Tadeusz, Starostecka Maria, Stryczek Franciszek, Zieliński Jan.

Do najważniejszych decyzji pierwszego W.Z. 1965 r. należało jeszcze:

 • Zatwierdzenie pierwszego budżetu na 1966 r.
 • Podjęcie decyzji o ufundowaniu sztandaru dla Cechu
 • Podjęcie decyzji o budowie Domu Rzemiosła oraz powołanie Komitetu do zorganizowania Rzemieślniczej Spóldzielni Zaopatrzenia i Zbytu Wielobranżowej w Myszkowie.

Już 13 listopada 1966 r. mieliśmy ufundowany przez brać rzemieślniczą Sztandar Cechowy. W tym miejscy wtrącę swoją uwagę, ponieważ nie znajduje to czytelnego odzwierciedlenia w kronice Cechu ze względu na czasy, w których się to działo. Sztandar ten był poświęcony przez ksiedza w ścisłym gronie w nie istniejącym już domu Państwa Starosteckich. Fakt ten niejednoznacznie jest potwierdzony w następujących słowach zapisanych w naszej kronice na stronie 93 cytuję „ks. dr Stanisława Nowaka, który poświecił sztandary Cechowe – nowy nowy ufundowany i stary, który nie był poświęcony w kościele bo był ufundowany za czasów PRL w 1966 r.” Zapis ten pochodzi z roku 1995.

Pierwsze sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Delegatów odbyło się 26.05.1968 r. Na nim też po raz pierwszy członkowie ustępującego Zarządu otrzymali skwitowanie. Wybrano też nowe władze. Zasadniczy trzon Zarządu pozostał bez zmiany. W skład Zarządu wybrano Panów Stanisława Mesjasza i Wacława Bernackiego, a odeszli Panowie Mizerski i Zieliński.

W 1971 roku 6 czerwca przekazano uroczyście do użytku Dom Rzemiosła. Wartość obiektu w dniu przekazania wyrażała się kwotą 2.197.537 zł. Dnia 14.06. tego samego roku odbyło się W.Z. (SW). Jako drugi w historii Cechu Starszym został wybrany Pan Findziński Zdzisław.

25.06.1973 r. Starszym zostaje wybrany Pan Stanisław Mesjasz i pełni tę funcję do połowy 1979 r.

28.06.1979 r. w wyniku jawnych wyborów Starszym Cechu jako czwarty z kolei zostaje Pan Marian Sosnowski.

Pogarszająca się sytuacja w kraju, jak również brak perspektyw dla rzemiosła znajduje odzwierciedlenie w dyskusji na WZ Delegatów w czerwcu 1981 r. Pamiętny 13 grudzień 1981 r. przynosi stan wojenny a tym samym zawieszenie działania Zarządu i Komisji Cechu. Ustalono Zarząd Komisaryczny z Przewodniczącym w osobie Pana Zygmunta Kruzla. 21 czerwca 1982 r. w wyniku tajnego głosowania Starszym Cechu zostaje Pan Wronka Zdzisław i pełnił tę funkcję do 27 czerwca. 2000 r. tj. 18 lat.

23.01.1984 r. ks. Józef Feruga uroczyście poświęcił insygnia ufundowane przez rzemiosło myszkowskie i zostały one przekazane Starszyźnie Cechowej w tym samym dniu przez reprezentantów rzemiosła myszkowskiego.

27 czerwca 2000 r. w głosowaniu tajnym Starszym Cechu został wybrany Pan Tomasz Froncisz, który pełnił tą funkcję do momentu rezygnacji w dniu 11.09.2001 r. W tym też dniu na Starszego Cechu został powołany Pan Jerzy Kubik. Aktualnie od momentu tajnych wyborów przeprowadzonych na W.Z. w dniu 24 maja 2006 r. skład Zarządu Cechu przedstawia się następująco:

 • Starszy Cechu – Żak Krzysztof
 • I Podstarszy Cechu – Froncisz Tomasz
 • II Podstarszy Cechu – Zygier Ireneusz
 • Sekretarz – Mazanek Jarosław
 • Skarbnik – Durzyński Zbigniew

  Członkowie:

 • Bożek Grzegorz
 • Budek Rzyszard
 • Nemś Leszek

Do tej pory wymieniałem nazwiska, króre reprezentowały Cech na zewnątrz. Wymienienie chociażby tylko nazwisk samych Podstarszych zajęłoby dużo miejsca. Mam nadzieję, iż wybaczą mi wszyscy koledzy, że nie wymienię wszystkich. Byli, choć już odeszli, i są wśród nas ludzie, o których można powiedzieć, że to dzięki nim istnieje nasz dom – Dom Rzemiosła. Poczuwam się do obowiązku wymienienia nazwisk w porządku alfabetycznym ludzi nieżyjących i żyjących, którzy do tej pory nie zostali wymienieni: Biały Tadeusz, Bińkowski Tadeusz, Bożek Bogusław, Budek Ryszard, Czyż Jan, Findziśka Krystyna, Gil Edward, Jędruszek Władysław, Leszczyński Ryszard, Lipiński Mieczysław, Ludwik Władysław, Łowkis Antoni, Mazanek Eugeniusz, Mazanek Zofia, Mańko Włodzimierz, Mielczarek Ryszard, Nemś Leszek, Pachowicz Jerzy, Poznański Jan, Pluta Marian, Skorek Stefan, Sobczyk Bronisław, Śpiewak Stanisław (senior) oraz Śpiewakowie: Włodzimierz, Janusz, Leszek, Torbus Edward, Żelewski Henryk. Z tej listy szczególnie zaś chce się wyróżnić nazwisko Lipiński Mieczysław. Pojawiło się ono niezauważalnie już w 1971 roku i znika w ten sam sposób w 2002 roku.

Czterdziestodwuletni okres to czas, w którym wiele sie działo. Nie sposób ująć to paroma zdaniami. Można powiedzieć skrótowo. Uczestniczyliśmy w Zjazdach Izbowych w Częstochowie, w Krajowych Zjazdach Rzemiosła. Zatwierdzaliśmy listy naszych kandydatów do wyborów terytorialnych, spotykaliśmy się z posłami, z przedstawicielami władzy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego. Braliśmy udział w uroczystościach świąt państwowych zarówno PRL-owskich jak i współczesnych. Od początku poczuwaliśmy się do odpowiedzialności za jakość życia rodzin rzemieślniczych, czego przykładem może być zarówno występowanie do władz z postulatami jak i w krańcowych przypadkach udzielania zapomóg naszym członkom. Dbaliśmy także o jakość życia mieszkańców naszego miasta. Przykład – remont wiat przystankowych na terenie miasta, udział w pracach przy powstaniu „leśniczanki”, fundacja zegara na budynku Urzędu Miasta, udział w budowie Przedszkola Nr 7, udział w rozbudowie Ośrodka Zdrowia w Myszkowie, fundacja karetki i inne. Dawaliśmy dotacje zarówno na:

 • potrzeby miejscowe np. PKPS w Myszkowie,
 • potrzeby najbliższej okolicy np. budowa Ośrodka Zdrowia w Poraju,
 • potrzeby innych części kraju np. budowa Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Byliśmy również wrażliwi na nieszczęścia ludzkie za granicą np.: dla ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech. Wspomagaliśmy inwalidów wojennych, uczniów, PCK, zawody sportowe, obozy dzieci, wycieczki, fundowaliśmy nagrody. Ślady naszego zaangażowania są pozostawione w pomnikach np. Powstańców Warszawy, w witrażach Jasnej Góry itd. W kronice jest wpisane około 100 pozycji i można je odszukać a to i tak nie jest wszystko do czego przyczyniliśmy się. Byliśmy obecni na uroczystościach religijnych. Od pierwszej procesji Bożego Ciała, która była dopuszczona przez władze, uczestniczyliśmy w nich i robimy to do dzisiaj. Stawialiśmy ołtarze z okazji Bożego Ciała. Od 1982 roku uczestniczymy w corocznych pielgrzymkach Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Organizowaliśmy uroczystości rocznicowe jak 20-lecie, 30-lecie, 40-lecie Cechu, Dni Rzemiosła. Fundowaliśmy sztandary, organizowaliśmy zabawy dla rzemieślników, zabawy sylwestrowe, wycieczki dla uczniowskiej i rzemieślniczej braci, choinki dla dzieci, konkursy, To wszystko można znaleźć czytając naszą kronikę Cechową. Nasi członkowie byli wyróżniani i odznaczani. Złotego Kilińskiego otrzymało 17 rzemieślników, Srebrnego Kilińskiego otrzymało: 30 rzemieślników, Honorową Odznakę Rzemiosła Polskiego otrzymało 48 rzemieślników, Honorową Odznakę Zasłużony Dla Rzemiosła otrzymało 18 rzemieślników, Honorową Odznakę Rzemiosła (Izbowa) otrzymało 12 rzemieślników oraz inne odznaki otrzymało 34 rzemieślników.

Na przestrzeni tych 42 latcech cech miał 4 Kierowników Biura, a mianowicie: Pan Zieliński Edmund od 13.11.1966 r. do 28.08.1979 r. Pan Gurbała Antoni od 16.10.1979 r. do 30.04.1991 r. Pani Opałko Irena od 30.04.1991 r. do 31.10.1996 r. Pani Raczek Ewelina od 01.07.2002 r. Pani Kowalska Paulina od 01.02.2008 do nadal.

Od początku naszego istnienia staramy się współpracować z wszystkimi, którzy kierują się tym samym systemem wartości pracy, uczciwości i zrozumienia. Przykładem dobrej współpracy jest nasza współpraca ze Spółdzielnią Rzemieślniczą „Eselmex” z Myszkowa oraz z Międzypowiatowym Bankiem Spółdzielczym w Myszkowie. Zmiana ustawy o działalności gospodarczej po 1989 roku, wprowadzająca dobrowolność zrzeszania się wpłynęła na zmniejszenie ilości zakładów zrzeszonych w myszkowskim cechu, oraz rozluźniła kontakty między rzemieślnikami. Na początku nasza jednostka zrzeszała 960 członków a aktualnie 103. Mamy nadzieję, iż uruchomiony ostatnio „Klub Rzemieślnik” w naszym budynku przyczyni się do pogłębienia więzi nie tylko rzemieślniczych ale i ludzkich.

Skip to content