Refundacja

WAŻNE INFORMACJE

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej – Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI

(dotyczy umów zawartych od 01.07.2014)

Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa następujące dokumenty:

 • wniosek o dokonanie refundacji,
 • rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników,
 • kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
 • kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne ( odcinek „51” )
 • kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druk DRA )

Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI

(dotyczy umów zawartych do 30.06.2014)

Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa następujące dokumenty:

 • wniosek o dokonanie refundacji,
 • rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników,
 • kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
 • kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne ( odcinek „51”)
 • kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druk DRA)
 • informację dotyczącą kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia

Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

POBIERZ WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI

 • WNIOSEK O REFUNDACJĘ DLA UMÓW ZAWARTYCH OD 01.07.2014 – pobierz
 • WNIOSEK O REFUNDACJĘ DLA UMÓW ZAWARTYCH DO 30.06.2014 – pobierz

Stawki refundowanego wynagrodzenia pracowników młodocianych

Od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą:

 • nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia,
 • nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia,
 • nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia.
Skip to content